POWRÓT

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU STRON FIRMOWYCH
ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI DIVISION B-2

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU STRON FIRMOWYCH DIVISION B-2

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony ("Strona" lub „Strony”) ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI.

Poniższe Zasady i Warunki mają zastosowanie do wszelkich wizyt oraz korzystania ze Strony, jak również do Treści (zdefiniowanych dalej), informacji, zaleceń i/lub usług dostarczanych Ci na lub za pośrednictwem Strony.

Wchodząc i korzystając z tej Strony lub innych Stron DIVISION B-2 wyrażasz swoją bezwarunkową zgodę na przedstawione Zasady i Warunki oraz na przestrzeganie wszelkich praw lub przepisów mających zastosowanie do tej Strony lub innych Stron DIVISION B-2, Internetu i/lub stron WWW.

Jeżeli nie przyjmujesz w pełni poniższych Zasad i Warunków, nie korzystaj z tej Strony.


PRAWA DO TREŚCI

Stroną i innymi Stronami dysponuje oraz jest/są obsługiwana/e przez DIVISION B-2.

Wszystkie treści zawierające treści obce lub wyświetlane na Stronie lub Stronach, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje oraz oprogramowanie ("Treści") są przedmiotem praw wyłącznych DIVISION B-2 i/lub spółek należących do jej grupy (określanych w niniejszym dokumencie łącznie jako " DIVISION B-2"), licencjodawców i/lub ich dostawców treści.

Wszystkie elementy Strony/Stron, w tym między innymi oprawa graficzna oraz Treści są chronione prawami dotyczącymi opracowania graficznego produktu, prawem autorskim, prawami osobistymi, prawami majątkowymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej.

Jakakolwiek część lub element Strony/Stron lub jej/ich Treści nie może być kopiowany lub retransmitowany za pośrednictwem jakichkolwiek środków, natomiast Strona/Strony, jej/ich Treści pozostają przedmiotem praw wyłącznych DIVISION B-2 lub ich licencjodawców, w tym praw autorskich i pokrewnych, chyba, że w niniejszych Zasadach i Warunkach bądź w innym porozumieniu z DIVISION B-2 lub w innych dokumentach wyraźnie uzgodniono inaczej.


PRAWO AUTORSKIE, PRAWA POKREWNE I ZNAKI TOWAROWE


* PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE


Prawa autorskie i prawa pokrewne do wszelkich Treści przysługują DIVISION B-2. Jesteś uprawniony jedynie do oglądania, odtwarzania, drukowania oraz pobierania dokumentów, plików audio i wideo znajdujących się na Stronie/Stronach wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.

Nie możesz modyfikować ani kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować jakichkolwiek materiałów zawierających Treści i ich elementy, udzielać w odniesieniu do nich licencji, tworzyć opracowań, cedować ani sprzedawać praw do wszelkich Treści i ich elementów.

Nie możesz wykorzystywać jakichkolwiek Treści bez uzyskania uprzedniej zgody od DIVISION B-2.

W praktyce i w celu realizacji niniejszych Zasad i Warunków oznacza to, iż KORZYSTANIE Z WSZELKICH TAKICH MATERIAŁÓW NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE LUB W ŚRODOWISKU SIECIOWYM JEST ZABRONIONE.

Nie możesz usuwać żadnych informacji o prawie autorskim, prawach pokrewnych, znakach handlowych, usługowych i towarowych ani żadnych innych ostrzeżeń o prawie majątkowym, z Treści zawartych na Stronie/Stronach.

W przypadku pobrania oprogramowania (w tym między innymi wygaszaczy ekranu, ikon, nagrań video oraz tapet) ze Strony/Stron, musisz wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy zawarte w lub wytworzone przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (zbiorczo określane "Oprogramowaniem") są licencjonowane przez DIVISION B-2.

DIVISION B-2 nie przenosi jakichkolwiek praw wyłącznych do Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego elementu na użytkownika Strony/Stron.

Jesteś jedynie właścicielem nośnika, na którym zapisano Oprogramowanie, jednak DIVISION B-2 zachowuje pełne i całościowe prawa wyłączne do Oprogramowania, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane.

Nie możesz redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, stosować inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób sprowadzać Oprogramowania do postaci możliwej do odczytania przez Ciebie lub jakikolwiek inny podmiot.


* ZNAKI TOWAROWE


Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe używane na Stronie/Stronach , w tym między innymi: znaki słowne i graficzne „DIVISION B-2”, "EVERLAST", „adidas”, „Sportline”, „TapouT” są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi DIVISION B-2 i jej licencjodawców lub jej podmiotów powiązanych, chyba że stwierdzono na Stronie/Stronach inaczej.

Nie można, bez uprzedniej pisemnej zgody DIVISION B-2, wykorzystywać, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, ładować, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub modyfikować w jakikolwiek sposób znaków handlowych lub usługowych lub znaków towarowych „DIVISION B-2”, "EVERLAST", „adidas”, „Sportline”, „TapouT”, w tym podczas kampanii i akcji reklamowych dotyczących Treści oraz towarów i usług udostępnianych na Stronie/Stronach.

Korzystanie ze znaków handlowych lub usługowych bądź znaków towarowych „DIVISION B-2”, "EVERLAST", „adidas”, „Sportline”, „TapouT” na jakiejkolwiek innej stronie lub w środowisku sieciowym, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie całości lub części Strony/Stron na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, hipertekstu, linków lub linków ukrytych między Stroną/Stronami a jakąkolwiek inną stroną internetową JEST ZABRONIONE bez wyraźnej zgody DIVISION B-2 wydanej w formie pisemnej.

W przypadku pobrania oprogramowania (w tym między innymi wygaszaczy ekranu, ikon, nagrań video oraz tapet) ze Strony/Stron, musisz wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy zawarte w lub wytworzone przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (zbiorczo określane "Oprogramowaniem") są licencjonowane przez DIVISION B-2.

DIVISION B-2 nie przenosi jakichkolwiek praw wyłącznych do Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego elementu na użytkownika Strony/Stron.

Jesteś jedynie właścicielem nośnika, na którym zapisano Oprogramowanie, jednak DIVISION B-2 zachowuje pełne i całościowe prawa wyłączne do Oprogramowania, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane.

Nie możesz redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, stosować inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób sprowadzać Oprogramowania do postaci możliwej do odczytania przez Ciebie lub jakikolwiek inny podmiot.


ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

TA STRONA/STRONY ORAZ JEJ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNEJ POSTACI ('AS IT IS') BEZ ŻADNEGO ZAPEWNIENIA LUB GWARANCJI WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEGO ZAPEWNIENIA I GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OÓ TRZECICH, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE MOŻLIWYM W ROZUMIENIU PRAWA. INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO OGÓLNYCH CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWIĄ ŻADNYCH WSKAZÓWEK.
DIVISION B-2 NIE ODPOWIADA ANI NIE ZAPEWNIA I NIE GWARANTUJE, IŻ TREŚCI I/LUB ICH ELEMENTY ZAWARTE NA TEJ STRONIE/STRONACH SĄ DOKŁADNE, PEŁNE LUB AKTUALNE ANI TEŻ, ŻE STRONA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, LUB TEŻ ŻE WSZELKIE WADY BĘDĄ USUWANE LUB ŻE STRONA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY STRONĘ NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ WIRUSÓW ANI ŻADNYCH INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. DIVISION B-2 NIE ZAPEWNIA, NIE GWARANTUJE ANI NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTYWANIE TREŚCI W ODNIESIENIU DO ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, STOSOWNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, AKTUALNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB INNYCH CECH, KAŻDORAZOWO W NAJSZERSZYM ZAKRESIE MOŻLIWYM W ROZUMIENIU PRAWA.
DIVISION B-2 ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAWIESZENIA LUB WYCOFANIA Z UŻYWANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI STRONY W KAŻDYM MOMENCIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA, BEZ PONOSZENIA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


KORZYSTASZ Z TEJ STRONY/STRON NA WŁASNE RYZYKO.

ANI DIVISION B-2 ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW PERSONELU, DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDÓW, WŁAŚCICIELI, PODMIOTÓW WSPÓLPRACYJĄCYCH NA DOWOLNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ANI ŻADEN POŚREDNIK ANI TEŻ ŻADEN INNY PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRZYGOTOWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE STRONY/STRON NIE BĘDĄ, W GRANICACH DOZWOLONYCH WŁAŚCIWYM PRAWEM, PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, DOZNANE STRATY, UTRACONE KORZYŚCI LUB O INNYM CHARAKTERZE WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TREŚCI Z TEJ STRONY/STRON, W TYM SZKODY SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ WIRUSÓW LUB WSZELKĄ NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ LUB NIEPEŁNOŚCIĄ INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB DZIAŁANIEM PRODUKTÓW, NAWET W PRZYPADKU GDY DIVISION B-2 ZOSTAŁA POUCZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK Z WYMIENIONYCH SZKÓD. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, IŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD, STĄD PEWNE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA WSPOMNIANE POWYŻEJ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.


LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

W celu udogodnienia oraz poprawy korzystania ze Strony/Stron mogą być udostępniane na Stronie/Stronach linki do stron, których dysponentem są osoby trzecie oraz które nadzorowane są przez osoby trzecie. Linki, które przenoszą Cię poza usługi DIVISION B-2 oraz poza Stronę/Strony nie są nadzorowane przez DIVISION B-2.

Obejmują one linki do stron partnerów, którzy mogą korzystać z DIVISION B-2”, "EVERLAST", adidas”, Sportline”, TapouTw ramach umowy o wykorzystaniu marki i/lub znaków handlowych, usługowych i towarowych. Strony, z którymi możesz się łączyć posiadają swoją odrębną politykę prywatności i pomimo, iż DIVISION B-2 pragnie chronić integralność swojej Strony/Stron, nie jest odpowiedzialna oraz nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treści oraz działalność tych osób. Dlatego też odwiedzasz/zyskujesz dostęp do tych stron wyłącznie na własne ryzyko.

Należy uwzględnić fakt, iż strony osób trzecich mogą wysyłać swoje programy "cookies" użytkownikom, gromadzić dane lub wymagać podania danych osobowych, dlatego też zaleca się sprawdzenie zasad korzystania i/lub polityki prywatności tych stron, przed rozpoczęciem ich używania.


NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE ZE STRONY/STRON DIVISION B-2


Nie wolno Ci
korzystać z tej Strony/Stron w celu umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów, które mają lub mogą mieć charakter naruszający prawo, zawierający groźby, stwarzający niebezpieczeństwo naruszenia dóbr prawnie chronionych, fałszywy, wprowadzający w błąd, podżegający, oszczerczy, naruszający prywatność, obsceniczny, pornograficzny, obraźliwy, dyskryminujący, niezgodny z prawem ani żadnych materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które będzie uważane za przestępstwo, naruszenie praw jakiegokolwiek podmiotu lub w inny sposób mogący powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub naruszać prawo.

Nie wolno Ci również korzystać z tej Strony/Stron w celach reklamowych lub prowadzenia informacji bądź zachęty handlowej.ZRZECZENIE SIĘ UCZESTNICTWA


Od czasu do czasu DIVISION B-2 może umożliwić udostępnienie i rozpowszechnianie treści wytworzonych przez Ciebie, na przykład poprzez posty elektroniczne oraz wysyłanie kartek osobom trzecim. Jeżeli z tego korzystasz, przyznajesz, że DIVISION B-2 działa wyłącznie jako bierny kanał dystrybucji i nie ponosi odpowiedzialności za treści komunikatów oraz materiałów wygenerowanych przez Ciebie lub innych użytkowników.
DIVISION B-2 zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania, do blokowania lub usuwania wszelkich komunikatów i materiałów, które w jego opinii nie są zgodne z niniejszymi Zasadami i Warunkami lub są nie do przyjęcia z innych powodów.


POZOSTAŁE ZAPISY

Niezamawiane koncepcje
DIVISION B-2
prowadzi politykę nie dokonywania przeglądu ani przyjmowania niezamawianych zgłoszeń koncepcji, wynalazków, wzorów i/lub innych materiałów będących tekstem, obrazem, dźwiękiem, oprogramowaniem, informacją lub posiadających inną postać ("Materiały") od osób spoza DIVISION B-2. Dlatego też, nie należy umieszczać żadnych Materiałów na Stronie/Stronach ani wysyłać ich do DIVISION B-2 pocztą elektroniczną lub w inny sposób.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące tej Strony/Stron lub jakiejkolwiek usługi jaką oferujemy, możesz do nas napisać na adres: contact@division-B2.com.pl lub ul. Szamotulska 15, 62-081 Baranowo.

Zmiany Zasad i Warunków

DIVISION B-2
zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania, do wprowadzania zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Zasad i Warunków w każdej chwili. Dlatego należy sprawdzać, czy nie wprowadzono zmian do niniejszych Zasad i Warunków. Jeżeli po wprowadzeniu takich zmian (w tym w Polityce Prywatności DIVISION B-2) będziesz nadal korzystał z tej Strony/Stron, będzie to oznaczało, iż akceptujesz te zmiany.

Zakupy

Jeżeli umożliwimy użytkownikom dokonywanie zamówień produktów przez Stronę/Strony, również należy zapoznać się z zasadami i warunkami ustalonymi dla takich zakupów. Niniejsze zasady i warunki znajdziesz na stronie w miejscu, w którym możesz złożyć zamówienie.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Prawem właściwym dla niniejszych Zasad i Warunków będzie prawo polskie, a więc strony niniejszym poddają się jurysdykcji sądów polskich. W przypadku, gdy którakolwiek z niniejszych Zasad i Warunków utraci ważność, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych ich postanowień. Nieważna część postanowień zostanie zastąpiona postanowieniami posiadającymi moc i skutek prawny.


POLITYKA PRYWATNOŚCI DIVISION B-2

Polityka Prywatności
Spółki z grupy DIVISION B-2 (zwane łącznie DIVISION B-2", "my" oraz "nas") szanują prywatność osób odwiedzających stronę www.division-B2.com.pl oraz lokalne strony z nią połączone, bardzo dbają również o ochronę Waszych danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj informacji jakie od Ciebie uzyskujemy, sposób ich wykorzystywania oraz kroki jakie podejmujemy, aby zapewnić ich ochronę.

Jaki rodzaj informacji gromadzimy ?

Zdarzają się przypadki kiedy DIVISION B-2 może poprosić o Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail itd. Robimy to na przykład wtedy, gdy rejestrujesz się na naszych formularzach kontaktowych w celu uzyskania w pełni dostępu do stref chronionych hasłem, do wzięcia udziału w konkursie/promocjach, odpowiadasz na komunikaty takie jak e-mail oraz w przypadku usług wymagających rejestracji lub zapisania się. Jeżeli chcesz znaleźć się na naszej liście mailingowej, poprosimy Cię, abyś dokonał aktywacji wpisu. Możemy również poprosić Cię o dane osobowe innej osoby, na przykład kiedy strona pozwala Ci na wysłanie e-kartki, w tym przypadku musimy znać imię oraz adres e-mail odbiorcy. Informacje te będą wykorzystywane tylko do określonego celu (dostarczenia e-kartki), a DIVISION B-2 nie będzie więcej kontaktowała się z tą osoba chyba, że ona skontaktuje się z DIVISION B-2.
Korzystamy z programów "cookies" w celu gromadzenia informacji o Twoich wizytach na stronie oraz uatrakcyjnienia sposobu korzystania z niej. W tej sekcji znajdziesz więcej informacji na temat naszego sposobu wykorzystywania programów "cookies".
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, gromadzimy tak zwane dane "o strumieniu kliknięć" (adres serwera, nazwa domeny itd.). Informacje te mogą być łączone z danymi, które nam dostarczyłeś (na przykład poprzez zarejestrowanie się), co umożliwi nam przeanalizowanie oraz lepsze dostosowanie przebiegu Twoich wizyt.

Korzystanie z danych użytkowników Stron firmowych DIVISION B-2

Wszelkie dane osobowe uzyskane od Ciebie będą zapisywane, wykorzystywane oraz chronione zgodnie z obowiązującym obecnie prawodawstwem, dotyczącym ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności. Będziemy korzystać z Twoich danych osobowych w celach związanych z obsługą Strony oraz dostarczania Ci produktów i usług, na przykład:
w celu wysyłania do Ciebie informacji/materiałów za pośrednictwem wiadomości e-mail lub smsów na temat produktów, ofert oraz aktualności, które mogłyby Cię zainteresować. Informacje te mogą odnosić się do produktów, ofert oraz aktualności dotyczących DIVISION B-2 i/lub jej licencjodawców lub też dobranych partnerów handlowych.

Będziemy je wysyłać tylko wtedy, jeżeli zdecydowałeś się otrzymywać wiadomości e-mail lub smsy od DIVISION B-2.

Jeżeli nie będziesz dłużej chciał otrzymywać od nas wiadomości e-mail i/lub smsów, lub w przypadku gdy będziesz chciał zmodyfikować swoje dane osobowe, lub chciał usunąć Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, będziemy oczekiwać od Ciebie wysłania maila lub pisma o treści : "Rezygnuję”, „proszę o usunięcie” lub „proszę o zmodyfikowanie moich danych osobowych" znajdujących się poniżej (…).

Korzystamy z danych użytkowników wyłącznie w celu analizy wizyt na Stronie oraz poznania zainteresowań jej użytkowników całościowo oraz bardziej indywidualnie, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania oraz potrzeby, tak abyśmy mogli udoskonalać nasze produkty i usługi oraz dostarczać Ci takie treści, elementy oraz promocje, którymi byłbyś zainteresowany.

Kto zarządza danymi użytkowników Stron firmowych DIVISION B-2

Strony firmowe DIVISION B-2 oraz gromadzone dane są zarządzane i monitorowane przez DIVISION B-2 ul. Szamotulska 15, 62-081 Baranowo, Polska, będącą administratorem danych. Dostępne serwery odpowiedzialne za globalne i lokalne strony DIVISION B-2 znajdują się w Polsce. Jeżeli znajdujesz się poza terenem Polski, dane, które dostarczysz zostaną przekazane do Polski, a podając takie dane wyrażasz zgodę na ich transfer. DIVISION B-2 zawarła umowę z odpowiednim podmiotem gospodarczym w Polsce na dostarczenie wystarczających zabezpieczeń służących ochronie danych. Postępowanie z danymi osobowymi będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym obecnie prawodawstwem, dotyczącym ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Ochrona danych użytkowników Stron firmowych DIVISION B-2
W celu ochrony Twoich danych dostarczanych podczas wizyt na naszej stronie, wprowadziliśmy rozmaite środki bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe są zawarte w zabezpieczonych sieciach i dostępne jedynie dla wąskiego grona osób posiadających specjalne prawa dostępu oraz zobowiązanych do poufności.
Pamiętaj jednak, iż za każdym razem kiedy podajesz dane osobowe online istnieje ryzyko ich przechwycenia i wykorzystania przez osoby trzecie. Pomimo, iż DIVISION B-2 usiłuje chronić dane osobowe oraz prywatność swoich użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wszystkich informacji jakie udzielasz online i robisz to na własne ryzyko.

Osoby trzecie

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim
Z wyjątkiem pozostałych spółek wchodzących w skład grupy DIVISION B-2, do celów opisanych powyżej oraz przypadków opisanych poniżej, informujemy, iż nie sprzedajemy, wymieniamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez poinformowania Cię o tym z góry, jak również niezgodnie z właściwym prawem dotyczącym ochrony danych.

Wszyscy członkowie grupy DIVISION B-2 cenią prywatność oraz ochronę Twoich danych osobowych i stosują podobne polityki prywatności. Twoje dane mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, którym zleciliśmy prowadzenie Strony/Stron oraz innym podmiotom pomagającym nam w projektowaniu i obsłudze Strony/Stron, wykonywaniu usług (na przykład przygotowywanie nagród) lub w analizie zgromadzonych danych. Wymienione podmioty będą wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu wykonania zadań wskazanych powyżej i są zobowiązane do poufności. Będziemy również dokonywać ujawnienia danych osobowych właściwym podmiotom, jeżeli będzie to wymagane z mocy prawa.

Linki do stron osób trzecich

W celu udogodnienia oraz poprawy korzystania ze Strony/Stron, zamieszczamy linki do stron osób trzecich, do których niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Takie linki, które przenoszą Cię poza usługi DIVISION B-2 oraz poza Stronę/Strony DIVISION B-2 nie są przez nas monitorowane. Obejmują one linki do stron partnerów, którzy mogą korzystać z logo DIVISION B-2”, "EVERLAST", adidas”, Sportline”, TapouTw ramach umowy o łączeniu marek. Strony, z którymi możesz się łączyć posiadają swoją odrębną politykę prywatności i pomimo, iż DIVISION B-2 pragnie chronić integralność swojej Strony/Stron, nie jest odpowiedzialna oraz nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treści oraz działalność tych osób. Stąd, odwiedzasz/zyskujesz dostęp do tych stron wyłącznie na własne ryzyko. Należy zwrócić uwagę, że inne strony mogą wysyłać swoje własne programy "cookies" użytkownikom, gromadzić dane lub wymagać podania danych osobowych.

Wykorzystywanie programów "cookies"

"cookies" są niewielką informacją wysyłaną do Twojego komputera w celu identyfikacji go przez Stronę/Strony i strony lokalne członków grupy DIVISION B-2 "cookies" mogą być wykorzystywane do śledzenia Twoich działań na odwiedzanej stronie, a informacje te pomagają nam zrozumieć Twoje preferencje oraz uatrakcyjnić Twoje wizyty na stronach. "cookies" wykorzystuje się również do zapamiętywania, na przykład, Twojego loginu i hasła
Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, możesz wyłączyć wszystkie programy "cookies". Możesz również korzystać z ostrzeżeń wysyłanych przez Twój komputer w każdym przypadku zastosowania programów "cookies". W obu przypadkach, musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki (jak np. Internet explorer). Dostępne jest również oprogramowanie, które będzie samo zajmowało się programami "cookies". Należy jednak być świadomym, że jeżeli dzięki ustawieniom komputera będziesz odrzucał programy "cookies", może to ograniczyć funkcjonowanie odwiedzanej strony i może uniemożliwić dostęp do niektórych elementów znajdujących się na stronach.

Zrezygnuj, usuń lub modyfikuj dane osobowe

W każdej chwili możesz anulować swoją rejestrację oraz wycofać się z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości e-mail i/lub sms od DIVISION B-2. Ponadto, możesz poprosić o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
Jeżeli zechcesz wycofać się, usunąć lub zmodyfikować swoje dane osobowe, wejdź na stronę rejestracji. Zachęcamy do niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, jeżeli ulegną one zmianie.

Zmiany polityki oraz kontakt z nami

Zmiany Polityki Prywatności
Od czasu do czasu może istnieć potrzeba wprowadzenia poprawek do niniejszej Polityki Prywatności, z uwagi na zmiany w przepisach oraz chęć dotrzymywania kroku nowym rozwiązaniom i możliwościom internetowym. Stąd, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania takich zmian oraz zwracamy się z prośbą o sprawdzanie tej strony, jako że odwiedzając Stronę/Strony będziesz zobowiązany ich przestrzegać.
Lokalne strony członków grupy DIVISION B-2, dostępne za pośrednictwem www.division-B2.com.pl (w tym www.everlast.pl , www.ring22.pl ) posiadają podobne polityki, jednak mogą występować w nich drobne różnice wynikające z lokalnych przepisów. Dlatego też zachęcamy do zapoznawania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony grupy DIVISION B-2.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące tej Strony/Stron i/lub Polityki Prywatności, możesz do nas napisać na adres: www.division-B2.com.pl lub ul. Szamotulska 15, 62-081 Baranowo.

Twoja zgoda

Korzystając ze Strony/Stron jak i pozostałych lokalnych stron członków grupy DIVISION B-2 wyrażasz zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki Prywatności, jak również Zasad i Warunków. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami naszej polityki prywatności czy też Zasadami i Warunkami, nie podawaj żadnych danych osobowych i opuść te strony.

Polityka online

Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje żadnych elementów właściwych dla korzystania z internetu, a więc znajdujących się poza kontrolą DIVISION B-2, i nie będzie stosowana w sposób w jakimkolwiek stopniu sprzeczny z prawem właściwym, czy też regulacjami państwowymi. Niniejsza polityka online ma zastosowanie wyłącznie do danych zgromadzonych za pośrednictwem Strony/Stron jak i pozostałych lokalnych stron członków grupy DIVISION B-2, a nie do informacji uzyskanych w trybie off-line.